detachment kit @ the metro, chicago 20020831

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10